Protestantse Gemeente IJlst, ANBI College van Kerkrentmeesters

Algemene gegevens diaconie

Naam ANBI: Protestantse Gemeente IJlst
RSIN/Fiscaal nummer: 002673241
Website adres: https://www.pg-ijlst.nl
E-mail: scriba@pg-ijlst.nl
Adres: p/a Ylostinslaan 26
Postcode: 8651 AT
Plaats: IJlst
Postadres: Postbus 30
Postcode: 8650 AA
Plaats: IJlst

 

De Protestantse Gemeente te IJlst is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente IJlst.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij het kerkbestuur en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt het kerkbestuur 7 leden, waarvan 3 als ouderling-kerkrentmeester. Zij worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van diakenen telt 3 leden, waarvan 2 in het kerkbestuur en 1 administratief lid. Het college is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. Het kerkbestuur is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel het kerkbestuur als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de bestuurshandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota

Beloningsbeleid
De beloning van medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Deze regeling is te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden

Leden van kerkbestuur, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan het kerkbestuur. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkelijk werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Algemeen Nut Beogende Instellingen
Algemeen nut beogende instellingen (ANBI) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven en schenken. Instellingen die als ANBI zijn aangewezen, hebben deze belastingvoordelen. Zij zijn altijd een algemeen nut beogende instelling, zo ook on ze kerk, de PKN en onze Protestantse Gemeente IJlst.
Giften aan deze instellingen zijn onder voorwaarden geheel, maar in ieder geval voor een belangrijk deel aftrekbaar van uw inkomen. Hierdoor hoeft u dus minder belasting te betalen.
Zie voor verder  informatie de site van de belastingdienst. U kunt niet alleen giften aan goede doelen aftrekken; vrijwilligerswerk is -onder bepaalde voorwaarden– ook een gift.

College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente IJlst, Anbi verklaring 2021 IJlst.

[pdf-embedder url=”https://pg-ijlst.nl/wp-content/uploads/IJlst-PG-KRM-J2021-ANBI-overzicht-25-06-2022-08_47_25.pdf” title=”IJlst PG KRM J2021 – ANBI-overzicht – 25-06-2022 08_47_25″]