Protestantse Gemeente IJlst, Beleidsplan Diaconie

Beleidsplan Diaconie 2016 – 2020

Visie en missie

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diaconia. Het betekent dienen. Dit heeft de kerk altijd al als een van haar belangrijkste taken gezien, het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld.

We dromen van en streven naar een ideale samenleving……
waarbij ieder mens tot zijn of haar recht komt
waar mensen naar elkaar omzien en elkaar helpen
waar verdraagzaamheid en vrede heerst tussen alle mensen, hoe verschillend ook.
waar alles wordt gedaan om mensen die van het rechte pad afdwalen, weer op het goede spoor te krijgen en een nieuwe start kunnen maken.
waar ons handelen als mensen de aarde en al wat erop leeft geen onomkeerbare schade berokkent.

Visie
Het College van Diakenen richt zich op de samenleving. In een tijd waarin mensen steeds meer bezig lijken te zijn met hun eigen wereld, vraagt de Diaconie aandacht voor de noden van anderen. Onze opdracht is naar buiten te treden en, juist vanuit de Bijbel, om te zien naar elkaar.

Missie
Wat zien wij als onze opdracht en mogelijkheid
Of de ideale samenleving waar wij naar streven hier kan worden gerealiseerd is de vraag. Maar wij geloven in een maakbare samenleving waarin onze levenshouding en ons handelen, kan bijdragen tot een samenleving die gaat in de richting van die ideale samenleving en zich daarvan niet verwijdert.
Als diaken en christen willen wij geïnspireerd vanuit het evangelie mensen in nood, dichtbij en ver weg tot helper zijn, en daarbij gerechtigheid nastreven.

Dit vraagt om betrokkenheid bij de medemens en kennis en inzicht in wat er speelt in onze kerkelijke gemeente, onze stad IJlst, Nederland en wereldwijd. Wij hoeven niet alles zelf te doen, maar kunnen gebruik maken van deskundigen in dat werkveld. Dat geldt helemaal als het zich buiten onze eigen directe leefomgeving afspeelt. Wij kunnen die signalen oppakken en verspreiden in onze eigen leefgemeenschap, zodat deze bewust wordt van de situatie en samen met ons kan helpen door bijvoorbeeld het financieel, moreel of via gebeden ondersteunen van werkers ter plaatse.
In onze directe leefomgeving zien wij het als onze taak om, door een open houding naar onze medemens, open te staan voor signalen om hulp, zodat wij zelf daadwerkelijk kunnen helpen of dit in gang kunnen zetten. Een medemens kan toevallig op ons pad komen of doordat wij actief omzien naar medemensen die hulp nodig hebben. Een open houding begint heel klein met een vriendelijk woord voor en betrokkenheid bij ieder medemens, een haalbaar begin dat het verschil maakt in onze samenleving.

De veranderende samenleving heeft gevolgen voor de mens in die samenleving en is daarmee direct van invloed op onze taak in de samenleving.

Wat doet de diaconie
De belangrijkste zichtbare taken van de diaconie in de eredienst zijn:

 •  het verzorgen van het Heilig Avondmaal.
 •  het inzamelen van de collectes.

Overige taken:

 •  het organiseren van de jaarlijkse winteractie ten behoeve van nader te bepalen doel, in samenwerking met de ZWO.
 •  het organiseren van de jaarlijkse 40 dagenactie in samenwerking met de ZWO.
 •  het verlenen van individuele hulp en ondersteuning binnen de gemeente; financieel of door verwijzen van mensen naar de juiste maatschappelijke instanties.
 •  het leveren van een vertrouwenspersoon voor de gemeente.
 •  het organiseren van vervoer voor ouderen naar de kerkdiensten.
 •  het regelen van de preekopname/Cd-speler voor ouderen.
 •  het onder de aandacht brengen van de mogelijkheden omtrent diaconale vakantieweken.
 •  het ophalen en opslaan van gereedschappen voor de actie “Gered Gereedschap”.
 •  het beoordelen en toekennen van steunaanvragen(Provinciaal en Landelijk).