Protestantse Gemeente IJlst, Beleidsplan Gemeente

Algemeen Beleidsplan “Geloven in de Toekomst”

Wie zijn wij?

De Protestantse Gemeente IJlst is een laagdrempelige geloofsgemeenschap. We willen dat iedereen zich bij ons thuis kan voelen. We zijn een geloofsgemeenschap waarin we elkaar steunen om God lief te hebben, elkaar lief te hebben en van onszelf te houden.

De liefde is ons grootste gebod. We willen ons op een hedendaagse manier laten inspireren door het woord van God. De zondagse eredienst is het hart van de gemeente. Daarnaast zijn er voor jong en oud meerdere manieren om in diverse activiteiten de ontmoeting met God en met elkaar te zoeken.

De Mauritiuskerk en de Eehof zijn onze ontmoetingsplaatsen.

Sleutelwoorden

LAAGDREMPELIG

Open en uitnodigend voor iedereen die binnen wil komen én open naar buiten toe

 

INSPIRATIE

Bezield worden in kerkdiensten, in activiteiten van ontmoeting en bezinning, in catechese en jeugdwerk en gewoon bij een kopje koffie in de Eehof of in de tuin achter de Mauritiuskerk

 

GELOOFSGEMEENSCHAP

Betrokken zijn op elkaar en betrokken bij de wereld om ons heen vanuit de liefde van Christus.

 

Wat willen wij?

We willen als Protestantse Gemeente IJlst in een plek zijn waar mensen geïnspireerd worden in hun geloof, zodat zij dat vorm kunnen geven in hun dagelijks leven. We willen een ruimte bieden waar mensen Jezus Christus kunnen leren kennen in Bijbelse verhalen, in spiritualiteit en in praktisch christendom. Laagdrempelig en gastvrij én tegelijkertijd een plek voor verdieping en bezieling.

 

Daarbij heeft het kerkbestuur na overleg met de gemeente twee algemene richtlijnen vastgelegd:

  1. Ruimte geven aan initiatieven van gemeenteleden
  2. Samenwerken met buurgemeenten

 

ORGANISATIE

KERKBESTUUR

De vergaderingen van het kerkbestuur is de plaats waar we onderling overleggen en besluiten nemen over het beleid van de gemeente. Het kerkbestuur maakt beleid op het terrein van pastoraat, diaconaat en financieel- en gebouwenbeheer. Naast een efficiënte vergaderstructuur wordt het inhoudelijke en persoonlijke geloofsgesprek als belangrijk ervaren.

 

PASTORAAT

Het niet georganiseerde, onderlinge pastoraat waarin gemeenteleden naar elkaar omzien is van groot belang. We willen oog en oor hebben voor elkaar. Daarnaast is er de Pastorale Raad die bestaat uit predikant, kerkelijk werker, ouderlingen, pastorale medewerkers. Zij bezoeken gemeenteleden. Dit pastoraat is vraaggericht, dat wil zeggen dat gemeenteleden zelf aangeven of zij bezoek wensen. Daarnaast is er een netwerk van ‘Omtinkers’ die per straat de oren en ogen zijn en door kunnen geven dat er wellicht reden is om naar elkaar om te zien. Het Kerkelijk Bezoekwerk bestaat uit gemeenteleden, die één of meerdere ouderen  in de gemeente bezoeken. Daarnaast organiseren zij kerkelijke contactochtenden in Nij Ylostins.

 

DIACONAAT

De Diaconale Raad is verantwoordelijk voor het diaconaat. Vanuit de overtuiging dat ieder mens telt, maar dat niet ieder mens zichzelf altijd kan helpen. De diakenen zijn actief voor diverse projecten, dichtbij en verder weg. Er is in de diaconie ook een vertrouwenspersoon die kan worden benaderd voor diaconale hulp in IJlst. Vanuit de diaconie is er contact met het WMO platform, adviesraad voor de gemeente Súdwest –Fryslân , middels een vertegenwoordiging van een diaken in de lokale WMO-raad Drylts en doarpen rûnom.

 

BEHEER

Het college van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor financiën en gebouwen. Drie ouderling-Kerkrentmeesters vormen samen met vrijwilligers die geen ambtsdrager zijn het college. Het college streeft ernaar de financiën gezond te houden. Daarbij ligt het accent op het verwerven van meer inkomsten boven bezuinigingen.

 

JEUGDWERK

De Jeugdraad is verantwoordelijk voor het jeugdwerk in de gemeente. Ze bestaat uit jeugdouderlingen, een vertegenwoordiger vanuit de Kinderviering, predikant en vrijwilligers.  De Jeugdraad zelf organiseert losse, laagdrempelige activiteiten waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten binnen kerkelijk verband. Daarnaast is ze betrokken bij de organisatie van de Second Sunday diensten, kerkdiensten die met name gericht zijn op jongeren en gezinnen.

De Kinderviering biedt ruimte en activiteit voor kinderen tijdens de kerkdienst. Daarnaast organiseert de kinderdienst ieder jaar een bijzondere dienst voor de groep die afscheid neemt en om het jaar een Kinderkerstfeest op Kerstavond.

 

ZENDING EN WERELDDIAKONAAT

De ZWO-groep organiseert diverse activiteiten om geld in te zamelen, maar ook om bewustzijn te vergroten dat we een kerk zijn met een opdracht in deze wereld. Waar de diaconie meer gericht is op landelijke en plaatselijke hulpverlening, richt de ZWO zich met name op zending en hulpverleningsprojecten wereldwijd. De ZWO-groep ondersteunt ook het werk van een zendelinge uit onze gemeente die bijdraagt aan de organisatie Operatie Mobilisatie.

 

VERDIEPING

De commissie Bezinning en Ontmoeting organiseert diverse activiteiten.

De predikant is verantwoordelijk voor de blokken catechisatie in november en februari. Predikant en kerkelijk werker bieden diverse studiegroepen en gespreksgroepen aan.