College van Diakenen

 

Diaconaat

Centraal thema van het diaconale werk is `helpen waar geen helper is`, zowel in de gemeente als in de samenleving (ver weg en dichtbij). Bij het verlenen van hulp wordt uitgegaan van gelijkwaardigheid, solidariteit en behoud van zelfstandigheid. De gegeven hulp is erop gericht de hulpvrager niet afhankelijk te laten worden. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt aan een structurele oplossing en ontwikkelen van toekomstperspectief.

 

Diakenen tijdens de kerkdienst

In de zondagse erediensten dragen de diakenen zorg voor de collecten, en samen met de voorganger, het bedienen van het Heilig Avondmaal. Deze worden ook vervuld tijdens de diensten in het wooncentrum Nij Ylostins.

Op verzoek kan bij gemeenteleden thuis het Heilig Avondmaal gevierd worden. Dit gebeurt doorgaans in specifieke situaties, bijvoorbeeld wanneer kerkgang niet meer mogelijk is. Bij deze vieringen zijn altijd een voorganger en een diaken aanwezig.