Protestantse Gemeente IJlst, College van Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters

Binnen het bestuur van de Protestante Gemeente IJlst (PGIJ) is het College van Kerkrentmeesters (CvK) werkzaam, samen met andere werkgroepen. Het College bestaat tenminste drie leden. Uit haar midden wordt een voorzitter, een secretaris, en een penningmeester aangewezen. De meerderheid bestaat uit ouderling-kerkrentmeesters.

Het College heeft afgebakende taken en bevoegdheden rond de financiële en facilitaire zaken van de gemeente

Link naar CvK voor verdere uitleg.

Onze kerk kan alleen bestaan dank zij de financiële steun van leden en vrienden van de gemeente. Het grootste deel hiervan wordt opgebracht door de jaarlijkse Aktie Kerkbalans.

Andere opbrengsten worden o.a. gegenereerd door verhuur en gebruik van Kerkruimte en zaalruimte van de Eehof bij huwelijken en begrafenissen. Invulling van Plaatselijk Culturele Activiteiten worden hierbij steeds belangrijker. Dit geld draagt bij aan de organisatie van vele belangrijke activiteiten, inspirerende kerkdiensten, geloofstoerusting, senioractiviteiten en de heilzame aanwezigheid van de kerk in de buurt.

Maar ook voor de Mauritiuskerk, Eehof en Pastorie is geld nodig voor onderhoud en nieuwe investeringen. Afgelopen jaar is geïnvesteerd in apparatuur om kerkdiensten digitaal te kunnen volgens via kerkdienstgemist.nl. Daardoor kunt u alle diensten vanuit de huiskamer mee beleven.

Om dit alles te organiseren en te beheren zijn veel vrijwilligers nodig. Als College van Kerkrentmeesters blijven we een beroep doen op deelname  van belangstellende vrijwilligers.

Leden van het college;

Algemene zaken: Watze de Vries, Voorzitter, dewyldeboerinne@gmail.com, Tel  0621633281 Organisatie, Onderhoud en Instandhouding gebouwen

Secretariaat: Cor Westerbeek, Secretaris, corensjoukje@kpnplanet.nl, Tel 06-51217164 Kerkbalans,

Financiën: Willem Spoelstra, administrateur, pkn.ijlst@gmail.com  Tel: 06-14703127, Administratieve zaken