Protestantse Gemeente IJlst, Helpen waar geen helper is

Binnen de Protestantse Gemeente IJlst gaan we ervan uit dat ieder mens telt. Maar niet iedereen kan zichzelf redden. Daarom steunt de kerk mensen die niet goed (meer) voor zichzelf kunnen zorgen. De kerk biedt hulp waar niemand anders helpt. Zij werkt aan een samenleving waar mensen minder snel uit de boot vallen en streeft naar goede voorzieningen voor mensen met problemen. In de kerk noemen we dit diaconaal werk of kortweg: ‘diaconaat’. De mensen die dit werk in de plaatselijke gemeente in gang zetten en/of uitvoeren worden diakenen genoemd.

Centraal thema van het diaconale werk is `helpen waar geen helper is`, zowel in de gemeente als in de samenleving (ver weg en dichtbij). Bij het verlenen van hulp wordt uitgegaan van gelijkwaardigheid, solidariteit en behoud van zelfstandigheid. De gegeven hulp is erop gericht de hulpvrager niet afhankelijk te laten worden. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt aan een structurele oplossing en ontwikkelen van toekomstperspectief.

Protestantse Gemeente IJlst, Diakenen tijdens de kerkdienst

In de zondagse erediensten dragen de diakenen zorg voor de collecten, en samen met de voorganger, het bedienen van het Heilig Avondmaal. Deze taken worden ook vervuld tijdens de diensten in het wooncentrum Nij Ylostins.

Op verzoek kan bij gemeenteleden thuis het Heilig Avondmaal gevierd worden. Dit gebeurt doorgaans in specifieke situaties, bijvoorbeeld wanneer kerkgang niet meer mogelijk is. Bij deze vieringen zijn altijd een voorganger en een diaken aanwezig.