Protestantse Gemeente IJlst, Kerkbestuur

Algemene gegevens Protestantse Gemeente te IJlst behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland

Naam ANBI: Protestantse Gemeente IJlst
Telefoonnummer scriba 0515-532526
RSIN/Fiscaal nummer: 002673241
Website adres: https://www.pg-ijlst.nl
E-mail: scriba@pg-ijlst.nl
Adres: p/a Ylostinslaan 26
Postcode: 8651 AT
Plaats: IJlst
Postadres: Postbus 30
Postcode: 8650 AA
Plaats: IJlst

 

De Protestantse Gemeente IJlst is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente IJlst.

Samenstelling kerkbestuur

Het kerkbestuur wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt het kerkbestuur 7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van Kerkrentmeesters telt 3 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente. Het College van Diakenen bestaat eveneens uit 3 leden  en houdt zich bezig met diaconale aangelegenheden. Verder bestaat het College van ouderlingen ook uit 2 personen met als taakstelling voorzitter en scriba. Tenslotte is ook de predikant lid van het kerkbestuur.
Het kerkbestuur is eindverantwoordelijk voor het maken van het beleid en het beheer van gebouwen en financiën.

Het kerkbestuur bestaat uit de volgende leden:

Mevr. Getine Veltman                   – ouderling voorzitter

Vacant                                               – ouderling scriba

Dhr. Tjeerd Schrale                         – diaken

Mevr. Tjitske Vellinga                    – diaken

Dhr. Watze de Vries                       – kerkrentmeester

Dhr. Cor Westerbeek                      – kerkrentmeester

Ds. Dussie Hofstra                          – predikant

Het kerkbestuur is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder heeft het kerkbestuur door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Hier vindt u het beleidsplan 2015-2019 van onze gemeente.

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. Deze regeling is te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden

Leden van kerkbestuur en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
Het kerkbestuur heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan het kerkbestuur.

Organogram
We hebben e.e.a. schematisch weergegeven in dit organogram.